:::: ค่ายบุรฉัตร ::::

          ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ ๒ เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานค่ายทหาร อันมีที่ตั้งอยู่ ณ ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยปกติถาวรของ กองพลทหารช่าง หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารช่าง และหน่วยทหารช่างอื่น ๆ ที่มิได้ขึ้นการบังคับบัญชากับกองพลทหารช่างอีกหลายหน่วย โดยมีนัยแห่งการเรียกขานบ่งบอกว่า เป็นค่ายทหารที่แยกส่วนออกมาจากค่ายภาณุรังษี อันเป็นที่ตั้งหน่วยปกติถาวรของ กรมการทหารช่าง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

          ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ พลโท ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ เจ้ากรมการทหารช่างและผู้บังคับค่ายพัก ค่ายภาณุรังษี ในขณะนั้น มีดำริให้แยกอำนาจผู้บังคับค่ายพัก ของค่ายภาณุรังษีส่วนที่ ๑ และ ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ ๒ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา เนื่องจากค่ายทั้งสองมีที่ตั้งห่างจากกัน โดยให้เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นผู้บังคับค่ายพัก ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ ๑ และ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นผู้บังคับค่ายพัก ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ ๒ และให้กองพลทหารช่าง ดำเนินการขอพระราชทานนามค่ายภาณุรังษีส่วนที่ ๒ ขึ้นใหม่

          กองพลทหารช่าง และหน่วยในพื้นที่ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ ๒ ได้ร่วมกันพิจารณานามค่ายที่เหมาะสม และได้เห็นพ้องต้องกันว่า พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็นบุคคลสำคัญ ที่ทำคุณประโยชน์ไว้ให้กับเหล่าทหารช่างอย่างนานัปการ จนได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของเหล่าทหารช่าง จึงเห็นควรนำพระนาม บุรฉัตรไชยากร ซึ่งเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่าน มาตั้งเป็นนามค่ายของกองพลทหารช่าง และหน่วยในพื้นที่ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ ๒ ว่า ค่ายบุรฉัตร

 

          ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ กองพลทหารช่าง ได้ดำเนินการขอพระราชทานนามค่ายทหาร ผ่านตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามค่ายทหารของกองทัพบก ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพลทหารช่าง ให้มีนามว่า “ค่ายบุรฉัตร” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ และ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายนามค่ายบุรฉัตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

 

   
     

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster@armyengineer.go.th